Opinionskollen: Digitalt våld

I mars 2020 genomförde Ipsos en undersökning till förmån för Digital kvinnofrid, där 1218 personer svarade på frågor om hot, övervakning och förföljelse på nätet. I undersökningen uppgav 19% att de någon gång blivit utsatta för hot, kränkningar eller förföljelse via sms, email, sociala medier, chattar, forum eller andra platser på internet. De flesta uppgav att de blivit utsatta av främlingar, men 20% av de som blivit utsatta hade blivit det av en nuvarande eller tidigare partner.

Trettio procent uppgav att de delat lösenord eller pinkoder till sociala medier, telefon eller e-post med en nuvarande eller tidigare partner. I åldersgruppen 25-34 uppgav 49% att de delat lösenord med sin partner. Tio procent av undersökningsdeltagarna hade upplevt att en nuvarande eller tidigare partner övervakat dem via en app, telefon, dator eller sociala medier för att ta reda på var de är. I åldersgruppen 18-24 uppgav 22% att en partner övervakat dem digitalt för att ta reda på var de är. Nio procent av undersökningsdeltagarna uppgav att övervakningen även skett för att ta reda på vad de gör eller vilka de pratar med. Elva procent hade upplevt att en partner läst mail och sms eller loggat in på sociala medier-konton utan deras tillåtelse.

I undersökningen går det inte att utröna könsskillnader för utsatthet för digitalt våld, någonting som stämmer överens med internationella undersökningsresultat. Både män och kvinnor uppger att de blir kränkta, hotade och övervakade av såväl främlingar och bekanta som partners och familjemedlemmar. I undersökningar likt denna ges ingen bild av hur relationen i övrigt ser ut, eller hur ofta övervakningen eller hoten skett. Resultaten gör alltså ingen skillnad på om någon vid ett tillfälle läst sin partners sms, eller om detta är en del i en systematisk kontroll över partnern. Detta är viktigt att komma ihåg när resultaten ska tolkas.

I Ipsos undersökning om digitalt våld uppgav kvinnor i något högre utsträckning att de avstått från att lägga upp saker på nätet, blockerat användare på sociala medier, stängt av platstjänster på mobila enheter, gjort sociala medier-konton privata samt skräddarsytt inställningar för vem som kan se deras information för att skydda sig mot digitalt våld. Kvinnor upplevde också att klimatet och tonfallet på nätet gör att de inte uttrycker eller delar allt de skulle vilja lägga ut. Detta indikerar att kvinnor upplever hot och övervakning på nätet som allvarligare än män, möjligtvis för att hoten och övervakningen mot kvinnor är av allvarligare slag och därmed upplevs som ett större hot. Det går dock inte att dra några konkreta slutsatser om detta utifrån gällande undersökningsresultat.

Opinionskollen - Digitalt våld